Birimler

GENEL SEKRETERLİK

Derneğin iç ve dış kurumlarla iletişimin temel fonksiyon olarak üstlenildiği birimdir.

Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcıları; derneğin profesyonel çalışanları vasıtasıyla tüm iç birimlerin birbirleri arasındaki iletişimden ve bu bilgi akışının Genel Başkanlığa bildirilmesinden ayrıca Genel Başkanın tüm görevlendirme, faaliyet ve talimatlarının ilgili birimlere eksiksiz aktarılmaları ve bu unsurların yerine getirilmelerinin denetiminden Genel Başkana karşı sorumludurlar.

Yan faaliyet olarak Genel Sekreterlik; geleneksel sekreterya anlayışı ile Şubelerin programlarının daimi kontrolünden ve olası ziyaretlerin programlamasından tüm Genel Başkan Yardımcılarına karşı yetkili ve sorumlu olarak faaliyet gösterir.

ÜYE İLİŞKİLERİ BİRİMİ

Derneğin Genel Merkez kapsamı başta olmak üzere tüm şube temsilciliklerinin Üye İlişkilerini yöneten ve yönlendiren birimdir. Dernek tüzüğüne uygun olarak üyelendirme politikasını gözetir ve hayata geçirilmesinden sorumludur.

Disiplin ve hakkaniyet ölçüleriyle Derneğin çalışma alanları ve Ticaret konjonktüründe yayılma politikaları bu birim üzerinden yürütülür. Mali bütçeyle birlikte kurumsal olguların geliştirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülür; dernek şiarına en uygun iş insanlarınca dernek delegelerinin arttırılmasına ve geliştirilmesine olanak sağlayan birimdir.

SEKTÖR KURULLARI BİRİMİ

İş insanlarının delege olduğu ve iş dünyasına yönelik çalışmalar gösteren tüm derneklerin en kritik birimi Sektör Kurulları Birimidir.

Derneğin tüm neferlerinin kapsam ve faaliyetlerinin ticaret ve iş dünyası olması sebebiyle tüm delegelerin ticari hacimlerini ve unsurlarını dolayısıyla bölgelerinin ve son kertede ülkemizin iş hacimlerinin üretim ihracat ithalat İmalat gibi unsurlarla arttırılması hayati önem taşımaktadır.

İş bu hacim yükseltme çalışmalarının temel fonksiyonu Sektör Kurullarının bir araya gelmesiyle doğal pazar geliştirme olarak karşımıza çıkar.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda derneğimizin Sektör kurulları; geleneksel yöntemleri unutmadan inovatif düşünce yapısıyla spesifik sektörler dahil olmak üzere iş insanlarını Genç ASKON Çatısı altında bir araya getirmek ve bu istişarelerin reel iş hacimlerine yansıtılması işlemlerinin hayata geçirilmesinden sorumludur. Derneğimiz Sektör Kurulları Birimi dönemler boyunca tüzük gereği ayda 1 kez olmam üzere yılda en az 12 kez toplanır ve yapılan tüm istişareler geliştirilen tüm ilişkiler dernek arşivine kaydedilir.

Sektör Kurulları Birimi yan faaliyet olarak Üye İlişkileri birimi ile tam kapasite iletişim halinde olup; tüm şubelerin Sektör Kurullarının gözetilmesi kavuşturulması ve denetlenmesinden sorumludur.

EĞİTİM VE ÜNİVERSİTELER BİRİMİ

Derneğin Kurum içi eğitimlerinin tamamından sorumlu olan birimdir.

Çalıştaylar,konferanslar,telekonferanslar,endemik ziyaretler ve incelemeler gibi yöntemlerle derneğin kurumsallaşması, ağ ve bağlantıların geliştirilmesi dernek delegelerinin kişisel,kurumsal ve iş anlayışlarının inovatif bir görüşle geliştirilmesi için programlar ve faaliyetler oluştururlar.

Tüm eğitim takvimleri hem bireysel hemde kurumsallığının temel unsurlarından biri olan mali yapılarının güçlendirilmesine dayanak oluşturacak Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine uygun olarak oluşturulur.

Yan faaliyet olarak ise derneğin gelecek hayatının ve sürdürülebilirliğinin temel dayanağını oluşturan etmenlerden bir unsuru olan üniversite öğrencilerinin dernek faaliyetlerine aşinalığını arttırmak amacıyla;
Genel Merkez başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilciliklerin bulunduğu tüm bölgelerde Üniversite kulüpleri kurularak derneğin Yüksek Öğretim Kurumları bağlamında temasları temsil edilmesini ve faaliyetlerin hayata geçirilmesinden sorumludur.

TEŞKİLATLANMA BİRİMİ

Derneğin Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi bu üyelerin görev süreleri boyunca dernek tüzüğüne uygun olarak sorumluluklarını yerine getirmelerine dair tüm fiili eylemlerin ve hukuki süreçlerin aksaksız olarak işlemesinden sorumludur.

Ayrıca Derneğin Yurt İçi ve Yurt dışı şube ve temsilcilik paydaşlarının belirlenmesi atanma usülleri ve şubelerde ki tüm birimlerin görev ve sorumluluklarının aksaksız işlemesi ve kavuşturulmalarından sorumludur.

Yan faaliyet olarak Genel Başkanlığa bağlı tüm birimlerin faaliyetlerini yakından takip eder ve gerekli incelemeleri ihtiyaç halinde revizeleri istişare ederek genel başkanlık makamına bildirir.

(Teşkilatlanma Biriminde görev almak isteyen tüm yönetim kurulu üyeleri Genel Başkan ile birlikte doğrudan Teşkilat Başkanı talimatlarına uygun faaliyetler göstermektedir.)

YATIRIM KALKINMAYI GELİŞTİRME VE HUKUK İŞLERİ BİRİMİ

Derneğin Hukuksal Temsilini bu birim oluşturur. Tüm hukuki dava, savunma ve şikayet unsurlarının kovuşturuşmasından Genel Başkanlığa ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Yan faaliyet olarak;
Özellikle 20.yy dönemiyle birlikte toplumsal ve ticari hayata geçirilen devlet; devlet üstü birimlerin uluslarası kuruluşların ve bürokratik kurumların evrensel refahı artırmak amacıyla iş insanlarına, tüzel kişilere ve sivil toplum kuruluşlarına karşılıklı ve karşılıksız olarak yaptıkları tüm mali desteklerin araştırılması ve geliştirilmesi; çağrıların tüm delegeleri bildirilmesi, derneğin kurumsal kimliğinin ve şahsi delegelerin iş hayatlarını ve dolayısıyla ülkemizin kalkınmasına etki edecek hibe ve fonlamaların takibinden sorumlu olan birimdir.

DİSİPLİN KURULU

Derneğin tüm kurullarının hukuki ölçütlere uygun olarak yerine getirilmelerinden; fesih, düşürülme gibi hukuki eylemlerin yetkili birimler tarafından dernek tüzüğüne ve Türkiye Cumhuriyeti Yargı hükümlerinin tamamına uygun olarak hayata geçirilmelerinden yetkili ve sorumludur.

Bu kurul hakkaniyeti gözetmeksizin karar ve açıklama yapamaz. Yeterli sebepler öne sürülmedikçe yürütmeyi durdurma sebepleri öngöremez.

Disiplin Kurulu yan faktör olarak;
Derneğin tüm hukuki temsilini yakından takip etmekle birlikte tüzük sınırlarının daimi hatırlatıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır.

KURUMSAL ve DIŞ İLİŞKİLER

Derneğin tüzük ve içtihatlara uygun olarak tüm Sivil Toplum Kuruluşları camiasında temsilinden sorumlu olan bu kurul; Genel Merkez Kurumsal Kimliğinin ve tüm delegelerin İdari, siyasi, ticari ve sosyal alanda ki kurumlarla olan temaslarının ve dengelerinin yakından takibinden sorumludur.

Yan Faktör olarak;
Genel Başkan talimatlarına uygun olarak kurum ve kurul ziyaretlerini Genel Sekreter ile müşterek olarak planlayan temasları kuran ve organizasyonları modere eden bu birim aynı zamanda Sektör Kurulları ve Üye İlişkileri birimiyle müşterek olarak Yurt dışına dayalı ticari faaliyetler olan İthalat ve İhracat faaliyetlerinin geliştirilmelerini gözetmek durumundadır.

SOSYAL SORUMLULUK VE YARDIMLAŞMA BİRİMİ

Derneğin tüzüğüne; Vizyon ve misyonuna, tüm ahlak unsurları ve şiarına uygun olarak ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç yurttaşlara el uzatmak anlamında maddi ve manevi çalışmaları organize etmekten sorumlu olan bu birim aynı zamanda hassasiyet gerektiren olağanüstü olarak gündem olan eylemlerle birlikte kurumsal kınamaları ve farkındalık çalışmalarının tüm birimlerle koordineli şekilde hayata geçirilmesinden ve kovuşturmasından sorumludur.

MALİ İŞLER BİRİMİ

Derneğin tüzüğe uygun olarak tüm vizyon ve misyonunun hayata geçirilmesi açısından dernek çalışanları, organizasyonlar, ziyaretler, araştırma ve geliştirmelerin mali dayanağının oluşturulmasından sorumludur.

Aidat işlemleri, harcirahların yönetimi gider dengesinin fayda maliyet analizlerine uygun olarak belirlenmesiyle birlikte derneğin mali yapısını güçlendirecek Ar-Ge faaliyetleri bu birimin sorumluluk alanına girmektedir.
E-İşlemler