SliderAskon8
Genç ASKON olarak bugünü terk etmeden, kaynağını medeniyet değerlerinin oluşturduğu birikimleri kullanarak adil bir ekonomik yaklaşımla küresel sisteme yön veren aklıselim sahibi genç iş adamı profili oluşturmaktır. •Genç ASKON, ülke ekonomisini kalkındırmak ve geliştirmek için; yatırım, üretim ve ihracat seferberliğini bütün gücüyle destekleyerek, sanayici, meslek, bilim ve iş adamlarını bir araya getirip, teşkilatlanarak gelişmeleri için gerekli çalışmaları yapar, yaptırır ve teşvik eder. •Hür teşebbüsün yurt kalkınmasında milli çıkarlarımıza uygun olarak faaliyet göstermesini sağlayabilecek çalışmalar yapar. •Mevzuatla ön görülen usule uymak ve yetkili makamlardan izin almak kaydı ile Öğretim Kurumlarının kurulmasına destek olur, her türlü burs verir, sosyo-ekonomik konularda her türlü araştırmalar yaptırır. Sermaye, emek ve teşebbüs haklarının korunarak yurt kalkınmasında faydalı bir işbirliği içinde gelişmelerine yardımcı olur. •Genç ASKON sosyal ve ekonomik alanda faaliyet gösterir. •Genç ASKON’un amaçları doğrultusunda ve yasal prosedür içerisinde, gazete, dergi, kitap broşür, bülten gibi basılı yayın organlarını çıkartır. Bu yayın organlarını kurar basın ve dağıtımını yapar. Toplantılar, Kurslar, Seminerler, Konferanslar ve Kongreler tertip eder bu maksatlarla merkezde ve şubelerinde fonlar kurar. •Halen mevcut ve ileride kurulacak, Yerli ve Yabancı Özel ve Resmi Kuruluşlar, Ticaret ve Sanayi Odaları, Borsalar, meslek teşekkülleri, Vakıf, Dernek, birlik ve benzerleri ile Meri Kanunlar çerçevesinde iş birliği yapar. •Üyeler arası diyaloğu ve ticareti geliştirebilecek hususlarda çalışmalar yapar.
Değerlerini göz ardı etmeden evrensel gelişmeleri yakından takip ederek küreselleşen dünyada adil bir ekonomik sistemi hakim kılmak ve bunun sonucunda refah düzeyi yükselen bir dünya oluşturmak için çalışan genç iş adamlarının yerel ve evrensel alanda en önemli temsilcisi olmak. Genç ASKON bu amaç ile ; genç iş adamlarına ve geleceğin iş adamlarına iş dünyası konusunda gereken bilgi ve donanımı sağlayarak tecrübe kazandırmak ayrıca Genç ASKON, tüccar sanayici ve iş adamlarının toplumumuzun ekonomik ve sosyal gelişmesinde öncü ve sürükleyici bir kesim olduğu inancı ile demokrasi ve Evrensel İnsan Hakları İlkelerinin düşünce, inanç ve teşebbüs hürriyetlerinin tam olarak ortaya çıktığı bir toplumsal yapının gelişmesine ve toplum yapısının güçlendirilmesine, Türkiye’de serbest piyasa ekonomisinin hukuki ve kurumsal altyapısının tam olarak yerleştirilmesine, haksız rekabetin engellenerek sermayenin tekelleşmesinin önüne geçilmesine ulaşmak için çalışmaktadır. Genç ASKON, ülkemiz sanayi ve hizmet sektörünün yüksek teknoloji ile desteklenmiş doğal ve insan kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanarak uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasına, Türkiye’nin bütün illeriyle beraber kalkınmasının önündeki engellerin bertaraf edilmesi için çalışarak, küresel ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarını doğuran bütün sebepleri ortadan kaldırma yönünde atılacak adımları desteklemek ve bu amaç doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmaktır. Bu doğrultuda; •Eğitim programı, Seminer, Panel, Konferans gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek bilgilendirme toplantıları yapar. •Yurt içi ve yurt dışında şubeler açar. •Üyeler arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla geziler, toplantılar düzenler. •Genç ASKON’un amacı doğrultusunda gerekli olan her türlü görsel ve yazılı dokümanı temin eder ve üyelerine amaç doğrultusunda bültenler hazırlar. •İş çevrelerinin yararlanmasını sağlayacak platformlar ve fırsatlar oluşturmak. •İşbirliği alanları ve projeler üretmek. Genç ASKON’un amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açık olup, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı bulunmamaktadır.